Samarbejde er essentielt!

Projektet sigter imod at inddrage lokale ildsjæle, lyst-,fritids- og sportsfiskerforeninger, erhvervsvirksomheder samt kommunernes og andre interessenter.

Det er samarbejdet på tværs af fagligheder og kompetencer, der skal skabe grundlaget for nye oplevelser for lystfiskerne i Limfjorden. Det er i høj grad de lokale værdier, viden, kompetencer, oplevelser og engagement, som er centrale i projektet. Det er også i lokalsamfundet projektet skal forankres gennem et tæt samarbejde på tværs af erhverv, kompetencer og viden.

Der er derfor stort fokus på at sikre opbakning og samarbejde omkring projektet og skabe en fælles forståelse for projektets potentiale og muligheder. Både lystfiskerforeninger, kommunalt ansatte og turistorganisationerne bakker op om projektet.

Frivilligt arbejder styrker sammenholdet!
Sports- og lystfiskerfiskerfore­ninger ved Limfjorden samarbejder omkring ophjælpning af havørredbestande­ne i Limfjordens utallige vandløb. Der udsættes hvert år cirka en halv million havørredyngel og -smolt som supplement til den naturlige produktion i de mange vandløb, der udmunder i Limfjorden. Flere steder gøres der store bestræbelser på at avle på de naturlige, vilde havørredstammer i vandløbene og man går stille og rolig væk fra udsætninger fordi det simpelthen ikke kan betale sig - både økonomisk, men også fordi overlevesesraten på udsatte ørredyngel er rigtig dårlig.

I tilløbene til Limfjorden findes formentlig adskillige oprindelige havørredstammer og det er desse stærke stammer der får gavn af miljøarbejdet i vandløbene. Også kommunerne arbejder i dag på at ophjælpe havørredbestandene igennem vandplansarbejdet, der har fisk som måleparameter

Kommunale vandhandleplaner sætter skub i den naturlige produktion!
Med vandplanen igangsættes netop nu en storstillet indsats, der bl.a. skal skabe passage, hvor der i dag er spærringer, forbedre vandløbenes fysiske forhold, hvor de er forarmede og åbne rørlagte vandløbsstrækninger.

Indsatserne vil uundgåeligt have en væsentlig og positiv betydning for ørredens udbredelse og bestandstørrelse, og dermed øges potentialet for at kunne tiltrække flere turister til Limfjordslandet. Samtidig har havørreden også en værdi for andre end lystfiskeren der fanger den. Det estimeres, at en havørred fanget af en lystfisker, har en samfundsøkonomisk værdi på ca. kr. 2.500,- pr. kilo, når man tæller de penge med, der bliver brugt på transport, grej, overnatning mv.

Selv om synergien synes oplagt, kommer den ikke af sig selv, men skal initieres og faciliteres af et projekt som Havørred Limfjorden.

 
 OP