Miljøforbedringer betaler sig!

I en årrække har de tidligere amter omkring Limfjorden haft en fælles målsætning: At genskabe et sundt og varieret liv i fjorden - så tæt som muligt på det oprindeli­ge liv. Limfjordsamterne og kommunerne omkring fjorden har gjort en stor indsats for at rense spildevandet til Limfjorden fra byerne og industrien. Men Limfjordens miljø-  og fiskeriforhold er også meget afhængig af forholdene i landområdet omkring fjorden med dens vandløb og søer.

Miljøet i vandløbene er essentielt for forbedring af fiskeriet
Det er ikke nok alene at få fjernet forureningen fra byerne og virksomhederne. Der er også udført en stor indsats for at forbedre fiskenes levemuligheder i form af fjernelse af spærringer for fiskenes frie vandring. Der er således allerede i dag genskabt passagemulighed for de gydevandrende havørreder op til mange af de strækninger i de mindre vandløb hvor gydningen foregår, og hvor den nye yngel vokser op inden den søger til havs som smolt. I de fleste vandløb søger man også at forbedre livsmulighederne for fisk og smådyr ved at genskabe varierede forhold i vandløbenes plantebestande og ved at genudlægge grus i bunden til ørredernes gydning. 

Udviklingen er begyndt at ændre sig til det bedre og flere dele af målsætningerne i vandplanen, er allerede på trapperne til at live realiseret, selvom der stadig er lang vej tilbage.

Havørredfiskeriet er i stærk fremgang
Bade­vandskvaliteten er forbedret. Bundfor­holdene er bedre, ålegræsset og tangskovene er i bedring og hummerne er vendt tilbage flere steder i fjorden. Alt sammen indikatorer på, at det vi gør, skaber en bedre og mere bæredygtig natur.

 
 OP